Tuesday, August 23, 2016

Let's Make a Mixtape!


Do you remember the times when all the songs were on cassettes? Let's move back in time and make this cool mix tape!

Pamiętacie czasy piosenek na kasetach? Przenieśmy się w czasie i zróbmy oldschoolową składankę! 


You need to prepare a USB stick with some music of your choice and an old cassette.

Przygotuj pendrive'a z muzyką oraz starą kasetę.


Use a screwdriver to remove the screws. Some cassettes don't have them, you have to just "open" them.

Użyj śrubokręta, żeby pozbyć się śrubek. Niektóre kasety ich nie mają wystarczy wtedy otworzyć je delikatnie.Remove all the parts from the cassettes. As you see there are many leftovers.

Usuń wszystkie części z wnętrza kasety. Jak widać, sporo tego jest.


The most difficult part is removing a piece of plastic from the cassette to make a hole for your USB stick. I used special scissors but you can also try to heat some metal and melt this part of your cassette. Just be careful no to harm yourself and not to break the cassette.

Najtrudniejszym etapem jest usunięcie kawałka plastiku z kasety po to, żeby zrobić dziurę na pendrive'a. Ja użyłam specjalnych nożyc, ale myślę, że z powodzeniem można rozgrzać kawałek metalu i stopić tę część kasety. Uważajcie, żeby nie zrobić sobie krzywdy i nie połamać kasety.Place your USB stick inside the cassette and put back the screws.

Umieść pendrive'a wewnątrz kasety i włóż spowrotem śrubki.


Decorate the tape with pieces of paper, stickers or paint it. I used the tape to fill the gift box.

Udekoruj taśmę kawałkami papieru, naklejkami albo ją pomaluj. Wykorzystałam taśmę do wypełnienia pudełka na prezent. 


Give your mix tape and listen to music :D

Podaruj składankę i posłuchaj muzyki :DSunday, August 21, 2016

Ahoy!


Today I want to show you my attempt at a great DIY project which I found at Handmade Charlotte blog. It's a simple, funny and creative idea - perfect to make at the end of holidays.

Dziś chciałam pokazać moje podejście do projektu DIY, który znalazłam na blogu Handmade Charlotte.  Jest to prosty, zabawny i kreatywny pomysł - idealny na zakończenie wakacji.


To make these little cute sailboats you don't need any special things. Everybody should find some string or thread, nice paper and a toothpick. If you don't have three wine corks... Well, what should I say? Have a romantic dinner or a party with your friends :D

Do zrobienia tych malutkich żaglówek nie potrzeba żadnych specjalnych materiałów. Każdy znajdzie u siebie kawałek sznurka albo nici, ładny papier i wykałaczkę. Jeśli nie macie korków z wina... Cóż mogę powiedzieć? Zróbcie romantyczną kolację lub spotkajcie się z przyjaciółmi :D


3 corks will make our boat. Put them together. As I noticed, some corks are longer, some are shorter so choose even corks or cut them if you want.

3 korki będą naszą łodzią. Połóż je razem. Jak zauważyłam, niektóre korki są dłuższe, inne krótsze, więć wybierz równe korki albo je przytnij jeśli chcesz.


Wind your string around the corks and tie a knot.

Owiń sznurek naokoło korków i zawiąż.


Cut a triangle which will be your sail. Make one tiny hole at the top and one at the bottom of it. Then put a toothpick inside.

Wytnij trójkąt, który będzie żagielkiem. Zrób małą dziurkę na górze i na dole żagla. Następnie przełóż przez nie wykałaczkę.


Stick the toothpick to your boat and your sailboat is ready!

Wbij wykałaczkę do łódeczki i żaglówka jest gotowa!


Now you can fill a jar with water and put there your boat. I guess this can be a nice decoration that will bring memories of previous holidays. I put to my jar some seashells which I found on Bali during my last holidays - it's a nice display!

Teraz możesz napełnić słoik wodą i włożyć do niego łódkę. Myślę, że jest to fajna ozdoba, która będzie przypominać mijające wakacje. Do mojego słoika włożyłam muszelki, które znalazłam na Bali podczas moich ostatnich wakacji. 


Such a jar with a sailboat will be also a perfect decoration for a marine or pirate themed birthday party :D Children can make the sailboats during the party or they can get them as party favors! You can also fill the bath with water, put there a sail boat and blow the wind into the sail to see how fast it can move. It can be an exciting game for your kids!

Taki słoik z żaglówką będzie też fajną dekoracją na stole podczas pirackiego lub morskiego przyjęcia urodzinowego. Dzieci mogą same zrobić łódeczki na przyjęciu lub dostać je jako prezenty. Można też napełnić wannę wodą i dmuchać w żagielki, żeby zobaczyć jak szybko porusza się łódka. Może to być ekscytująca zabawa dla dzieci :D

Tuesday, August 16, 2016

Colourful doors and stone walls - Malta, part 1
I love travelling. Since I was a little kid I've dreamt about visiting different parts of the world and now I try to do so as often as possible. I don't use any travel agencies, I plan and book everything by myself because of a few reasons. First of all, it's much cheaper to organize a trip by yourself. Next, you visit places you want to visit and you stay there as long as you want to. While traveling alone, you meet more people, learn more about the locals and their traditions. We are free, there are no schedules and no routines. You really discover the world :D 

Uwielbiam podróżować. Od kiedy byłam dzieckiem zawsze marzyłam o zwiedzaniu różnych części świata i teraz mogę próbować to robić tak często, jak to tylko możliwe. Nie korzystam z usług biur podróży, planuję i rezerwuję wszystko sama, a to z kilku powodów. Przede wszystkim o wiele taniej jest zorganizować sobie wyjazd samemu. Na takim wyjeździe zwiedzamy miejsca, które nas interesują i zostajemy w nich tak długo, jak nam się podoba.  Kiedy podróżujemy sami, poznajemy więcej osób, uczymy się więcej o lokalnych ludziach i ich tradycjach. Jesteśmy wolni, nie ograniczają nas żadne harmonogramy ani rutyny. Na prawdę możemy odkrywać świat :DOne of the places I visited is Malta. I went there two years ago - it was my winter break holidays :) I was impressed by the architecture of Valetta, the capita city. Narrow streets, colourful doors, stone walls and sea breeze - with no crowds as it was not the season, the place was so tranquil. Today I want to share the photos of the Valetta's streets. More about my escape to Malta soon. 
Stay tuned!

Jednym z miejsc, które odwiedziłam była Malta. Pojechałam tam dwa lata temu - były to moje zimowe wakacje. Architektura Valetty, stolicy Malty, zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Wąskie uliczki, kolorowe drzwi, kamienne mury i morska bryza - zero tłumów, ponieważ było poza sezonem, miejsce było niezmiernie spokojne. Dziś chciałabym podzielić się zdjęciami ulic Valetty. Więcej o mojej wycieczce na Maltę wkrótce.
Do usłyszenia!

Sunday, August 14, 2016

Beach, Please! - Inspiration Board


Who doesn't like the beach and the seaside? For me, there's no other place that makes me feel calm and relaxed like the beach. I love warm sand and the sound of the sea. Here is a collection of DIY projects inspired by the seaside. Check my pinterest board for more inspiration and some cool beach posters.

Kto nie lubi plaży i morza? Dla mnie, nie ma drugiego tak relaksującego i uspokajającego miejsca jak plaża. Uwielbiam ciepły piasek i szum morza. Poniżej zbiór projektów DIY zainspirowanych morzem. Odwiedźcie moją kolekcję na pintereście po więcej inspiracji i fajne plażowe plakaty.


1. Driftwood sailboat 2.  Make this cute denim whale 3. Make driftwood at home 4. Sand display 5. Origami whales 6. Beach house decorating ideas 7. Visit this amazing beach cabin

Friday, August 12, 2016

A Paper Bag Cookbook - Książeczka kucharska z papierowych torebek


One of my friends, Basia, had birthday a few days ago. As she loves handmade gifts I decided to prepare something special for her. She started baking cakes two weeks ago and she really likes it, so I got and idea to prepare a little cookbook with my favourite and tested recipes for different cakes.

Moja przyjaciółka, Basia, parę dni temu miała urodziny. Jako, że Basia uwielbia ręcznie robione prezenty, zdecydowałam się przygotować dla niej coś specjalnego. Niedawno Basia zaczęła piec ciasta i bardzo to polubiła, stąd mój pomysł by przygotować jej małą książkę z wybranymi i sprawdzonymi przepisami na moje ulubione ciasta. 


As you can see, you don't need many things to make such a book :D

Jak widać, nie potrzeba wcale wiele rzeczy, by przygotować taką książeczkę :D


I wrote names of the cakes and added simple pictures - next, I cut these labels and glued them to paper bags. I wrote the recipies on stationary paper.

Napisałam nazwy ciast i dodałam do nich proste obrazki - następnie wyciełam je i najkleiłam na papierowe torebki. Na ozdobnym papierze napisałam przepisy na ciasta. 


I fold the recipies in half and put them to paper bags.

Zgięłam moje przepisy i zapakowałam je do torebek.


Instead of stapler, I used decorative studs. I also added a few empty bags, so Basia could write her own recipes and keep in a book.

Zamiast zszywacza, użyłam ozdobnych ćwieków. Dodałam też do książki parę pustych torebek, żeby Basia mogła napisać swoje przepisy i trzymać je w książeczce.
I used this idea to make a little cookbook. But there are so many different possibilities! You can make a beautiful birthday card or you can write a travel journal on paper bags and put tickets, photographs, etc. inside.

Wykorzystałam ten pomysł, żeby zrobić małą ksiażkę kucharską. Jest jednak wiele różnych możliwości! Można np. zrobić piękną kartkę urodzinową albo pamiętnik z wakacji, gdzie na torebkach opiszemy poszczególne etapy naszej wycieczki, a w środku schowamy bilety, zdjęcia, itd. In the pictures above you can see plum cake - the first one Basia learned to bake :D

Na powyższych zdjęciach ciasto ze śliwkami - pierwsze, które Basia nauczyła się piec :D


My gifts at Basia's home - Basia studying the book and a little succulent on rocks :D And of course, our favourite plum cake! :)

Moje prezenty w domu Basi - Basia, czytająca przepisy i mały sukulent na kamieniach :D I oczywiście, nasze ulubione ciasto ze śliwkami! :)


Vivi always takes part in my projects. I would like to believe that she wants to help me, but here the only reason she was under the table was the cake. She hoped I would disappeared for a moment, so she could eat it all :D

Vivi zawsze bierze udział w moich projektach. Chciałabym wierzyć, że chce mi pomóc, ale w tym przypadku jedynym powodem, czemu wlazła pod stół było ciasto. Miała nadzieję, że zniknę na chwilę i będzie mogła zjeść je całe :D