Sunday, May 19, 2013

I Spy With My Little Eye...Today I want to show something that should bring joy to the little ones in your family. A spying jar (or bottle or another transparent container) should entertain a child for some time as it can be used to play various games.

Dziś chciałabym pokazać coś, co sprawi wiele radości najmłodszym członkom naszej rodziny. Słoik bystrzachy (lub butelka lub inny pojemnik z przezroczystymi ściankami) powinien zająć dziecko na jakiś czas. Można też wykorzystać zabawkę do różnych gier/zgadywanek.


All you need is some rice, small toys and a container. You put your toys inside, add rice, twist the lid and the spy jar is ready! It's so simple! I'd also suggest gluing the lid so that the jar can't be opened by kids.

Wszystko, co jest potrzebne, to ryż, małe zabawki i pojemnik. Wrzucamy zabawki do środka, zasypujemy ryżem, zakręcamy zakrętkę i słoik bystrzachy gotowy! To takie proste! Sugerowałabym zaklejenie zakrętki tak, by dziecko nie otwarło słoika.You can leave your kid with the toy, or ask some questions, like "Can you spy a donkey?" or "What colour is the duck?".  Good fun is guaranteed:)

Można dać słoiczek dziecku do zabawy lub bawić się razem z nim, zadając pytania "Gdzie chowa się osiołek?" czy "Jakiego koloru jest kaczuszka?". Dobra zabawa gwarantowana:D


Special thanks to my friend Iza and her daughter for giving me the toys used in this project.

Specjalne podziękowania dla mojej koleżanki Izu i jej córki za użyczenie zabawek do tego projektu.

No comments:

Post a Comment